Trybunał Konstytucyjny członkiem Europejskiej Sieci Sądów Najwyższych Instancji

W dniu 26 lipca 2017 r. Trybunał Konstytucyjny został członkiem Europejskiej Sieci Sądów Najwyższych Instancji (The Superior Courts Network).

Europejska Sieć Sądów Najwyższych Instancji (ESSNI) została utworzona 5 października 2015 r.
z inicjatywy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu. Celem ESSNI jest rozwijanie dialogu pomiędzy krajowymi sądami najwyższych instancji a Trybunałem w Strasburgu w przedmiocie stosowania postanowień Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności sporządzonej w Rzymie dnia 4 listopada 1950 r.

Zdjęcie pobrane ze strony trybunal.gov.pl